baragaon 15

 

baragaon 15a
baragaon 15a
baragaon 15b
baragaon 15b
baragaon 15c
baragaon 15c

 

 

HMA/BARAGAON/TIB/15(HMA/BARAGAON/TIB/5 (B5/25-29)

Date: Earth Pig year, 10th month, 14th day, Monday Lines: 43
Script: ’khyug

Transliteration

 1. mi gyi rgong ma ’khrim ’dag (rin po che) Zzhabs drung du | Zzhus pa ’dag mi rta’ khong sham sal rnam nas slos slang mi ’rgyur pa’i rgan
 2. ’rgya btsang ’phul (yi ge) bri don la | don rtsa | sa phag zla tshe nyin 10 14 2 bha ra ga’u gi sgan ’rgya | mngar nas bha ra
 3. ga’u yul bcur gu la | rter tsho bcigs dgrig lar ’rgya la thes ’rgyu dang | rta lugs ldar (so so) byes nas yul yul
 4. gi thi sti dbri ti nang btar | las ’rgyu mtshen byes pa la | bya lo nas phen | btang ye yul tsho dkogs nas
 5. rgyal po gi zhes phral ma byang pa dang | phral byang gos bzer nas | byang rgyu man bzer nas | bhal ’dza par
 6. ’dza bti byes pa byung nas | rta lugs ldar la rgyal po zhes phral ma byang na | bhags lung smāl a kra ’rgyi
 7. smā btang par btan nas | rta lugs ldar ’phyogs nas | lo bsnyi ’rgyi btang yed yul gi Zzhes phral ’di rta lugs
 8. ldar phyogs nas byang pa la | dngul skyi pa ldi khur shogs zer nas | skyi pa ldi smā spred pa la btan nas | ’di dang
 9. sngar mdzong sam la phral ’rgyab sgos pa’i nya dka’ ldi | bhags lung bha ra ha kyim dka nang btar | glo (nyi shung)
 10. la kyes du ma nyan nas | ’di mthogs btang yed yul pa phar tshur bros byi kab la | bha ra rga’u yul la dud
 11. res mi meb dgra nas mi (res res) bu lo 18 yar btabs drug bcu mar btabs | bro nas gsal bya len rgyu chod
 12. pa yin | btang yed la sal bya len nas logs nas | kags yul tsho phyed nas nya ka skyal bdu ma ny[an]
 13. pa la | sal bya nen rgyu | ’di la bro mi rnam ’rgyi tshon phya gi rigs cha rnam su thed nas khur nas bro mi
 14. phyogs | zla ’di tshe nyin 17 5 (cang cang) lung pa ru ’dzom rgyu dang | ’di nyin ma dzom phyin nye phyed yul
 15. ma yong phyin bha ldon dngul 1000 | {yul ’gyar tshe bha don dngul} grong pa ’rgyar tshe bha don dngul 100 |
 16. Zzha Zzhus med pa kred rgyu chod pa yin | ’di tshe brang la lda btang yas med | ’di don la rgyur pa
 1. med pa bha ra gha’u sham sal nang ’khod mi ngo snam ’rgyi sas ’rgyab nas | mnga’ Zzhabs gam chung nang du Zzhags
 2. yod | – – mnga Zzhab bha ra ga’u cig pa ma btogs snyi pa med | –
 3. sham sal

Left column

 1. dang dzong chon phel |
 2. dang ’dzong zla ba |
 3. phen lhags tshe ring don drub |
 4. gha ra dbang dus |
 5. phen lhags lhag pa |
 6. kar ma dgra lcom |
 7. gling sres btan ’dzin |
 8. sras (nyi zla) rgye po |
 9. sti ri sam phel |
 10. (srid dar) ’rgyal tshan |
 11. [rdzo]ng/[bka]gs sam drugs |
 12. rgyur med |
 13. skar ma |
 14. skar ma che pa |
 15. (bkra shis) |
 16. kun sang chos ’rgyab |
 17. [dba]ng ’rgyal
 18. (nyi ma) ci kyab |
 19. rgya ga kung ka |
 20. mig smar (rdo rje) |
 21. sa mar lha sbon kon phyogs |
 22. [tshe]rang
 23. blu grags tsum phyogs |
 24. tshe ring btan dzin

Right column

 1. tsang li tshe ring pan pa |
 2. ga cen |
 3. spu bra pan pa |
 4. tshe ring phur pa |
 5. ’dzong lhon drub |
 1. tshan ldan |
 2. skar ma |
 3. pan pa chos ’rgyab |
 4. lhags pa |
 5. lam bsnyed |
 6. chos ’khor sga ra |
 7. btan pa |
 8. spu rang btan ’dzin |
 9. kar byung |
 10. lam brnyed |
 11. dgra byung |
 12. ’dzar (g.yung drung) |
 13. ’khams sum |
 14. she rab zang po |
 15. nam ’kha |
 16. mkhyen ’kha nor zang |
 17. tshe dbang (srid dar) |
 18. tsha rdor rjes |
 19. pan pa tshe ring |
 20. sgong su smā thus ba ’di las don byid ’dus cigs thog ’du cigs dang | snyi thogs ’du snyi byid ’rgyu dang | sgal srid ma
 21. byid pa ’ded tshe bha don dngul 500 lnga ’rgya Zzha Zzhus med pa phul rgyu chod p a yin |
 22. ’dzom dus ’di zla 11 tshe 1 nyin res za 3 nyin (cang cang) lung pa ru ’dzom gos |1 mi yi gong ma khrims bdag; zhabs mi yi gong ma khrims bdag; zhabs drung; zhus pa dag; sham gsal rnams nas blos blang mi ’gyur ba’i gan 2 rgya gtsang; ’bri don; zla tshes; gan rgya; sngar nas 3 yul bcu dgu; gcig ’grig lar rgya la ’thad rgyu; talukdar so so byas nas 4 gyi thithi riti nang ltar; rgyu mtshan byed; nas phan; yul tsho kog 5 rgyal po’i bzhes khral ma sbyang; khral sbyong dgos zer nas; sbyong rgyu män (SMT < med) zer nas | bal jabar 6 jasti byas pa; talukdar phyogs; lo gnyis kyi; bzhes khral; baglung māl a