baragaon 17

 

 

HMA/Te/Tib/17 ?????????????????????????? ??????????????????????????

 ????????????????????????
 1. lnga zhab bha ra gong gi can zigs rnang pa la tsho res nas mi ’rgyad rgyad yong gos |
 2. mi kos bha rnam nas men zer mi chogs pa tses les kun zang—1
 3. kham sung—1 sa dmar nas sam brug—1 grags pa—1 ’gya kha nas nya kha—1
 4. nyim ’dun grub—1 sming mar (rdo rje)—1 tshugs nas sam grub—1
 5. gyur med—1 stag lha—1 tshe kyab karma—1 tshe kyab (nor bu)—1 (brag dmar) (? contraction gragsr) (nyi ma) sam brugs
 6. —1 lhags ’byung—1 (brag dmar) kar ma chung bha—1 cags byi zla ba 5 tshe 17 res za 0 nyin
 7. kag snying ba la gong mo ma yong na zhar byis dus la ma blebs nye cha
 8. dngul zhus lam med pa za kyang yin | yang can zig mi ’di ma yong na
 9. nye phya dngul 100 ’rgya tham za kyang yin rang rang gi yul kang kyil ’dam gos |
 10. snga zhab gi sung bros la ’dzom mig rnam la bla phya dngul 4 spres gos |
 11. cag byi zla ba 5 pa’i tshe 15 res za 5 nyin lnga zhabs bha ra gong nas ri rnam spog nas tram1. mnga’ zhabs bāragāũ; spyan gzigs gnang; mi brgyad brgyad yong dgos 2. mi bskos pa rnams nas man zer mi chog pa 6. chung ba; lcags byi; tshes 17 res gza’ 7. rnying pa la dgong mo; zhar byas?; ma slebs na nyes chad 8. spyan gzigs 9. nyes chad dngul 100 brgya tham za rkyang; yul rkang skyil ’dam dgos 10. mnga’ zhabs kyi gsung spros la ’dzom mi rnams gla cha; sprad dgos; lcags byi 11. tshes 15 res gza’; mnga’ zhab bāragāũ

For summary, translation and commentary, see preceding item (HMA/Te/Tib/16)