baragaon 29

 

baragaon 29a
baragaon 29a
baragaon 29b
baragaon 29b

 

 

HMA/BARAGAON/TIB/29(HMA/BARAGAON/TIB/46 (B8/19-20)

Date: Wood Horse year, 9th month, 9th day, Tuesday (1954) Lines: 19
Script: ’khyug ma tshug

Transliteration

 1. shing sta zla 9 tshe 9 nyer re za 3 nyin snga zhab ba ra [ga]ng ’ung nas zhal cham sung gros thog nas | dzong sam
 2. pa’i a kra thog la | gcig thog du gcig dang snyi thog du snyi byas nas | sung lab la sor (?) nas ma
 3. ma zhag pa | khas pa’i stam yod | chug pa’i nor yod | krang pa’i bel khrang byas nas | su chog nas | nga men
 4. zer sa med | gal khrig zer pa byung shar tsha nyes pa dngul 1000 dang cag tshan 100 gyu las mis gal
 5. sa snga zhab ba ra gang ’ung nas sham sal |
 6. sa mar gan (bsam grub) rtags |
 7. tses las gan ga can rtags | stis ris gan dbang dus rtags |
 8. stad gan sdo grags rtags | sta yed gan stan dzin rtags |
 9. chos khor gan (bsam grub) rtags | tshug gan rnam chag rtags |
 10. spu rang gan rdor je rtags | gya ga gan rdo je rtags
 11. spu kra gan span pa rtags
 12. dzong gan tshe dbang sdon drub rtags
 13. dzar gan tshe ring dbang dus rtags
 14. khyen ga gan dkar chung rtags
 15. blu krag stan pa tshul khrim rtags
 16. dang gar dzong gan nga dbang tshes ring rtags |
 17. phan lag gan dngus brub rtags
 18. spag slang gan sras rab rgyad rtags
 19. kag gan sras kham sum rtags

  1. shing rta; tshes 9; res gza’; mnga’ zhabs bāragāũ; zhal ’cham gsung gros 2. a