HMAUTshognamTib13aa

HMA/UTshognam/Tib/12

Date: Water Horse year, 3rd month, 3rd day (1882)
Lines: 7
Script: ’khyug

Summary
Contract for the sale of a field to Lama Ösal Dorje for 10 rupees.

Transliteration

  1. chu pho rta lo zla’i gsu pa’i tshes 3 la bster bsod (bsod nams) [n]o[r]
  2. ’bu ster ’du li tshe dbang gnyis dang tshogs rna ’od gsal
  3. rdoe (rdo rje) gsum tshug gi bzhing nyo tshong byas bzhing mda’ sa rin
  4. la dngul 1{4}0 byas nas bskal pa na bstong ’bar spus bster tshar
  5. pas bsod (bsod nams) nor bu ster du li tshes dbang gnyis rtags X X
  6. bde’i phya spang la tshe dbang rgy^o’ (rgya mtsho) | ’phur pa don ’grub
  7. kun ga bsa ’grub gsu bzhugs yod |

Emendations
3. zhing nyo tshong byas zhing 4. nam stong 6. de’i cha dpang

Translation
The 3rd day of the 3rd month in a male Water Horse year. Sonam Norbu and Duli Tshewang of Te and Lama Ösal Dorje of Tshognam, those three people, have engaged in a financial transaction. Having sold the field named Dasa for the price of 10 rupees [in an agreement that shall endure] until the world age ends, Sonam Norbu and Duli Tshewang of Te set their marks. Tshewang Gyamtso, Phurpa Dondrub and Kunga Samdrub were present as witnesses.